AILCD2022-award

Congratulations to the winners!

Best Presenter Award

AILCD2022-007 Takumi Kobatake
AILCD2022-009 Jialu Dai
AILCD2022-014 Yu-Ling Tsai
AILCD2022-015 Pongnat Sucantharun
AILCD2022-016 Tianyu Liu
AILCD2022-026 Tian Wang
AILCD2022-029 Yuechen Duan
AILCD2022-036 Jun Wu
AILCD2022-050 Yiqing Yu
AILCD2022-052 Xiangquan Wang
AILCD2022-056 Rui Zhang
AILCD2022-063 Tianhui Wang
AILCD2022-079 Min Zhang
AILCD2022-080 Wenya Xu
AILCD2022-096 Dan Li
AILCD2022-097 Wensheng Mo